Centrum experimentální biologie rostlin


Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738
Grantové schémaOperační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Prioritní osa02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita

02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

Specifický cíl02.1.01.1 Posílení excelence ve výzkumu
Období řešení01.07.2018 - 30.06.2023
Celkové způsobilé výdaj projektu33 665 321 Kč
Koordinátor projektuÚstav experimentální botaniky AV ČR, v. v.
Řešitel na MUdoc. RNDr. Jan Hejátko, PhD.

Cíle projektu

Cílem projektu je rozšíření výzkumné kapacity Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (ÚEB) a 2 partnerů z jihomoravského kraje (Mendelova a Masarykova univerzita - CEITEC) v oblasti experimentální biologie rostlin.

Cílem projektu je podpořit výzkum, který napomůže efektivnímu využití těchto výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů. K využití dojde prostřednictvím koncentrované podpory výzkumného záměru, souvisejícího výzkumného týmu a materiálně technického vybavení.

V souvislosti s dosažením mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu bude podporována internacionalizace výzkumu a budování jednoznačných vazeb se zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k tvorbě nových špičkových vědeckých výsledků (publikací, patentů, aj.) a k podávání společných návrhů projektů do prestižních mezinárodních grantových soutěží (Horizon 2020, EURATOM, apod).

Projekt výrazně zvýší kvalitu a potenciál současného výzkumu v oblasti experimentální biologie rostlin (např. počet kvalitních publikací a aplikovaných výsledků, účasti v mezinárodních projektech, atd.) a umožní dosáhnout kritické velikosti výzkumného týmu, který tak může být úspěšný v mezinárodním prostředí.


Výsledky projektu

Díky projektu získáme nové a publikovatelné údaje o vlivu abiotických stresů na obranyschopnost nemutantních a mutantních modelových rostlin. Dalším výsledkem bude objasnění metabolických a fytohormonálních změn, které tyto stresy doprovází, a začínají už na buněčné úrovni.

Hlavním přínosem této práce bude odhalení regulačních modulů, které umožňují, aby se rostlinná buňka přizpůsobila mnohanásobným změnám ve svém prostředí. To může pomoci i v dalších biologických studiích na důsledcích stresů u rostlin. Navíc by to mohlo přinést i důležité informace pro optimální pěstování hospodářsky významných rostlin. Nově získané poznatky by také mohly poskytnout teoretický základ pro identifikaci mechanismů a jejich složek, které se mohou stát cílem pro šlechtění odrůd rostlin se zlepšenou schopností vyrovnat se s patogeny za podmínek klimatického stresu.


Realizační tým MU

doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D – klíčový výzkuník

Helene Robert Boisivon, Ph.D. – klíčový pracovník

Mgr. David Potěšil, Ph.D. – senior researcher

Mgr. Ondřej Šedo, Ph.D. – senior researcher

Mgr. Bc. Eliška Matějová – projektová manažerka

Ing. Terezie Schönová – administrátorka projektu


Partneři projektu

  • Mendelova univerzita
  • Ústav molekulární biologie a radiobiologie
  • Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.


Kontakt

Mgr. Bc. Eliška Matějová
Projektová manažerka
Kamenice 753/5, kancelář budova A35/127
Telefon: +420 549 49 4946
Mobil: +420 777 467 789
e-mail: eliska.matejova@ceitec.muni.cz

Ing. Terezie Schönová
Administrátorka projektu
Kamenice 753/5, kancelář budova A35/126
Telefon: +420 549 49 4444
e-mail: terezie.schonova@ceitec.muni.cz


Tento projekt je spolufinancován z ESIF prostřednictvím OP VVV.